PORADY

Ule poliuretanowe wykonane są ze sztywnej dwu składnikowej pianki poliuretanowej, która jest przyjazna dla środowiska i nie zawiera CFC, HCFC. Użyte do produkcji komponenty posiadają deklarację właściwości użytkowych zgodnie z PN-EN 14319-1:2013.

Nasze ule są lekkie, co ułatwia operowanie całymi ulami jak i poszczególnymi elementami i w znaczny sposób usprawnia gospodarkę pasieczną. 
W okresie rozwoju rodziny pszczelej ul zapewnia dobre warunki cieplne, nie chłonie wilgoci a w okresie zimowli i wędrówki, dzięki zastosowanym rozwiązaniom wentylacyjnym, pozwala rodzinie pszczelej normalnie funkcjonować bez potrzeby wykonywania dodatkowej pracy związanej z ogrzewaniem lub chłodzeniem kłębu. 

Ule te sprawdzają się zarówno w gospodarce wędrownej, jak i stacjonarnej a dzięki swojej niskiej cenie są dostępne dla każdego pszczelarza.

Malowanie uli poliuretanowych.

Z mojej praktyki wynika, że elementy ula, wykonanego z poliuretanu należy malować zaraz po zakupie, ponieważ pod wpływem promieni słonecznych tworzywo utlenia się i w późniejszym okresie chłonie więcej farby. Ponadto może okazać się, że konieczne jest zmatowienie wierzchniej warstwy papierem ściernym. Przy wyborze farby należy zwrócić uwagę na to, aby była to farba zewnętrzna (nie ma większego znaczenia czy jest to farba olejna czy akrylowa). 

Przed przystąpieniem do malowania odtłuszczamy ul po stronie zewnętrznej - ma to na celu usunięcie pasty rozdzielającej, którą stosujemy podczas procesu produkcyjnego. Stosujemy rozpuszczalnik lub aceton, następnie nakładamy pierwszą i kolejne warstwy farby według uznania, za pomocą natrysku, wałka lub pędzla.

Zasady zakupu sprzętu pszczelarskiego w ramach dofinansowania KOWR.

Refundacji podlegać będą wyłącznie koszty poniesione na zakup fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu pszczelarskiego, tj.:
- miodarek- odstojników- dekrystalizatorów- stołów do odsklepiania plastrów- suszarek do suszenia obnuży pyłkowych- topiarek do wosku- urządzeń do kremowania miodu- refraktometrów- wózków ręcznych do transportu uli- wialni do pyłku- uli wszystkich typów lub ich elementów – w skład ula wchodzi dennica, korpusy, daszek, powałka (opcjonalnie), dopuszcza się zakupu każdego z tych elementów oddzielnie.

Końcowym odbiorcą może być jedynie producent produktów pszczelich, który posiada weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpis do rejestru powiatowego lekarza weterynarii, conajmniej 10 rodzin pszczelich.
Maksymalną kwotę refundacji stanowi 60 % ceny netto zakupu przy założeniu, że kwota ta nie przekroczy w okresie jednego sezonu kwoty wynikającej z iloczynu 50 zł i posiadanej liczby rodzin pszczelich i nie przekroczy kwoty 10 000zł.

Odbiorca końcowy zobowiązuje się do:
- utrzymania sprzętu w należytym stanie technicznym przez okres 5 lat licząc od roku następującego po roku, w którym zakończono realizację projektu,
- oznakowania zakupionego sprzętu w sposób trwały umożliwiający identyfikację przez okres 5 lat, 
- posiadania pełnej dokumentacji źródłowej poniesionych kosztów przez okres 5 lat, licząc od roku następującego po roku, w którym zakończono realizację projektu a w szczególności faktur/rachunków oraz dokumentów potwierdzających dokonanie płatności,
- poddania się wszelkim kontrolom dotyczącym realizacji projektu przeprowadzanym przez KOWR jak również organy Komisji Europejskiej.

W celu uzyskania poniesionych kosztów odbiorca końcowy zobowiązany jest do złożenia w Związku następujących dokumentów:
- oryginał wniosku o wypłatę refundacji (umowa),
- kserokopii faktur/rachunków wystawionych na swoją osobę, zawierających szczegółową specyfikację zakupionego sprzętu, poświadczone za zgodność z oryginałem czytelnym imieniem  i nazwiskiem,
- kserokopii dokumentów potwierdzających dokonanie płatności, poświadczonych za zgodność z oryginałem czytelnym imieniem i nazwiskiem.

Związek zobowiązany jest wypłacić każdemu odbiorcy końcowemu obliczoną przez KOWR kwotę refundacji w terminie 30 dni od daty wpływu należności na rachunek Związku.